Betalingsregeling
Schuldenaren zijn er in verschillende gradaties. Zo zijn schuldenaren bijvoorbeeld onder te verdelen in schuldenaren die niet willen betalen en schuldenaren die niet kunnen betalen.

Voor de schuldenaren die niet kunnen betalen worden er – zeker wanneer de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn – vaak betalingsregelingen getroffen. De schuldenaar hoeft het openstaande bedrag dan niet in één keer te betalen, maar krijgt de mogelijkheid gedurende een bepaalde termijn het openstaande bedrag te voldoen.

De meeste betalingsregelingen voorzien in het opdelen van de schuld in verschillende delen, waarvan ieder deel op een vooraf afgesproken tijdstip betaald wordt. Ook komt het voor dat er een tijd niet betaald hoeft te worden, waarna het gehele openstaande bedrag in één keer betaald wordt. Zulks komt bijvoorbeeld voor wanneer de schuldenaar zelf ook op liquide middelen wacht, en de schuldeiser hiermee wenst te betalen.

Zowel de schuldenaar als de schuldeiser kan een betalingsregeling voorstellen. Partijen zijn wat betreft de inhoud vrij. Het voordeel van een situatie waarin de schuldenaar met een betalingsregelingvoorstel komt, is dat dit veelal een voorstel is waaraan de schuldenaar kan voldoen; het aflosbedrag per periode past in de begroting van de schuldenaar. Het nadeel is veelal dat de schuldenaar het zich er wat makkelijk vanaf wil brengen, en een betalingsregeling in dergelijke gevallen een grote bandbreedte in afbetalingstermijnen met lage aflosbedragen kent.

Belangrijk voor de schuldeiser is dat deze in de betalingsregeling de tijdswaarde van geld verwerkt. Geld dat later ontvangen wordt is immers minder waard dan geld dat vandaag ontvangen wordt. De optelsom van de aflostermijnen moet, om waardeverlies voor de schuldeiser te voorkomen, dus minimaal gelijk zijn aan het openstaande bedrag plus het waardeverlies door de tijdswaarde van geld.

Wanneer zowel schuldeiser als schuldenaar akkoord gaan met een betalingsregeling, is er sprake van een minnelijk akkoord of een minnelijke schuldregeling.