BTW of geen BTW op incassokosten?
Bij het inschakelen van een incassobureau kan het zijn dat er over de verleende dienstverlening BTW wordt gerekend. Zolang de schuldeiser BTW kan verrekenen levert dit geen additionele kosten voor hem op. Maar wanneer de schuldeiser geen BTW-plichtige ondernemer is, kan deze de BTW niet verrekenen. De BTW vormt dan een kostenpost.

De Wetgever onderkent dit, en heeft bij het ontbreken van de mogelijkheid tot het verrekenen van BTW besloten dat in dergelijke gevallen de incassokosten met eenzelfde percentage als het bijbehorende BTW-percentage verhoogd mogen worden. Op deze manier wordt de additionele kostenpost voor getroffenen geneutraliseerd.

Wetgeving
De wetgever heeft in artikel 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten onderstaande bepaling opgenomen:

“De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.”

Uitwerking
Bij de vraag of incassokosten bij het inschakelen van een incassobureau verhoogd mogen worden met eenzelfde percentage als het bijbehorende BTW-percentage, geldt het volgende:

Schuldeiser BTW-plichtig?
Indien schuldeiser BTW-plichtig is kan deze BTW verrekenen. De berekende BTW vormt in deze geen kostenpost. De incassokosten mogen niet verhoogd worden met eenzelfde percentage als het bijbehorende BTW-percentage.

Schuldeiser niet BTW-plichtig?
Indien schuldeiser niet BTW-plichtig is kan deze BTW niet verrekenen. De berekende BTW vormt in deze een kostenpost. De incassokosten mogen verhoogd worden met eenzelfde percentage als het bijbehorende BTW-percentage.

Boec

Dit artikel over BTW is geschreven in samenwerking met onze partner Boec.