Voorbeeld aanmaning – aanmaningsbrief
Een aanmaning is een laatste dwingend verzoek van de schuldeiser aan de schuldenaar om aan zijn verplichtingen te voldoen. Veelal impliceert dit verzoek overgaan tot betaling. Een aanmaning na een vervallen factuur is nodig, omdat de schuldenaar voor vervolgstappen door de schuldeiser ‘in verzuim’ moet komen te verkeren. Hiertoe dient deze ‘in gebreke’ te worden gesteld. De schuldenaar moet hierbij wederom in de gelegenheid worden gesteld de openstaande vordering te voldoen. Dit is de kern van een aanmaning.

Gaat de schuldenaar niet over tot betaling binnen de in de aanmaningsbrief gestelde termijn, dan wordt de vordering veelal uit handen gegeven aan een incassobureau, hetgeen additionele kosten voor de schuldenaar impliceert.

De dreigende toon met additionele kosten zorgt er veelal voor dat een schuldenaar na ontvangst van een aanmaning betaalt. Tenzij hij de vordering betwist weet hij immers dat hij fout zit, en goedkoper uit is door direct te betalen. Additionele kosten zijn in deze bijvoorbeeld incassokosten van een incassobureau en de toevoeging van wettelijke rente.

Een aanmaning wordt meestal pas verstuurd nadat reeds één of enkele betalingsherinneringen verstuurd zijn. Een aanmaning wordt door schuldeisers vaak gezien als het laatste middel dat ze zelf inzetten.

Een voorbeelden van een aanmaning:

Plaats, datum

Betreft: Aanmaning

Factuur: X

Geachte heer de Boer,

Uit onze administratie blijkt dat factuur X sedert 1 november 2019 is vervallen. Wij hebben u reeds twee betalingsherinneringen doen toekomen op 20 november 2019 en 15 december 2019. Betaling uwerzijds is echter uitgebleven.

Middels deze aanmaning verzoeken wij u het openstaande bedrag van € 12.000,- binnen 7 dagen na dagtekening van deze aanmaning te voldoen op rekening X ten name van De Vries BV te Breda. Ter volledigheid hebben wij een kopie factuur bijgevoegd.

Bij het uitblijven van betaling geven wij de vordering uit handen aan incassobureau Y. Er worden u dan voortkomende kosten als, doch niet gelimiteerd, buitengerechtelijke incassokosten a € X en wettelijke rente in rekening gebracht.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, kunt u deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

Mevrouw de Vries

Directeur De Vries BV

Bijlage: Factuur