Aan iedere vordering kleeft een verjaringstermijn. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet meer afdwingen. Een verjaring wordt tegengegaan door stuiting. Zulks kan in rechte of buiten rechte geschieden. Door stuiting start in beginsel een nieuwe verjaringstermijn voor de vordering.

De stuiting van de verjaring van een vordering buiten rechte geschiedt middels een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Een voorbeeld van een stuiting der verjaring van een vordering:

Plaats, datum

Betreft: Stuiting der verjaring vordering

Vordering: X

Geachte heer Y,

Uit mijn administratie blijkt dat vordering X sedert 1 februari 2016 is vervallen. Ik heb u reeds twee betalingsherinneringen doen toekomen op 1 maart 2016 en 1 april 2016. Ook heb ik u op 1 mei 2016 een aanmaning doen toekomen. Desondanks is betaling uwerzijds uitgebleven.

Hierbij deel ik u mee dat ik ondubbelzinnig, naast eventuele overige rechten als bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, rente en incassokosten, mijn recht op nakoming van de openstaande vordering ter grootte van X met nummer X voorbehoud.

U dient deze melding te beschouwen als stuiting van de verjaring als bedoeld in artikel 3:317 BW.

Graag breng ik factuur X middels deze stuiting der verjaring vordering weder onder uw aandacht. Hierbij verzoek ik u tevens het openstaande bedrag van X onder vermelding van factuurnummer X binnen 8 dagen te voldoen.

Factuurnummer:

Factuurdatum:

Omschrijving:

Bedrag:

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken op nummer X.

Hoogachtend,

Mevrouw de Vries

Directeur De Vries BV

Bijlage: Factuur